AVS přístroj zlepšuje učení a koncentraci naladěním mozku do stavu, ve kterém mnohem lépe přijímá a zpracovává informace

Psychowalkman zvyšuje koncentraci, posiluje celkovou psychickou výkonnost mozku, například v oblasti zapamatování, odstraňuje trému, pomáhá při řešení poruch učení (ADHD).

Už v 60.letech minulého století zjistil bulharský vědec Lozanov, zakladatel sugestopedie, že v uvolněném (relaxačním) stavu probíhá učení rychleji: člověk si lépe pamatuje i vybavuje, myslí tvořivěji, v souvislostech, více zapojuje paměť. Od té doby byly provedeny stovky kvalifikovaných výzkumů, které upřesnily, v jakých frekvencích se mozek ideálně ,,učí“. Rozdíl v objemu i kvalitě učení ve stresu, při únavě či běžném stavu vědomí a naopak v uvolněném stavu vědomí činí až desítky procent.

Jaké účinky lze očekávat?

 • AVS přístroj navozuje stav vědomí, ve kterém mozek přijímá a ukládá informace mnohem
 • rychleji, tím urychluje proces učení
 • navozuje stav vrcholné koncentrace
 • odstraňuje trému
 • fixuje/kotví informace do paměti
 • odstraňuje poruchy školních dovedností (lehké mozkové dysfunkce – LMD, syndrom hyperaktivity, ADHD)
 • zlepšuje celkovou psychickou výkonnost
 • zvyšuje tvořivé myšlení
 • zlepšuje kognitivní funkce, zvláště u lidí středního a vyššího věku
 • je prevencí i léčbou chorob souvisejících s mentálními procesy nebo ,,stárnutím“ mozku (Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, Alzheimerova nemoc)
 • zvyšuje (dle okolností) IQ a EQ
 • zlepšuje paměť, zvláště u lidí středního a vyššího věku

Různé druhy učení

Naše AVS přístroje používají různé druhy učebních programů s ohledem na jejich účel a přesný účinek:

Stav vrcholné koncentrace nastává při frekvenci mozkových vln v rozmezí 12-17 Hz. Učební AVS programy s touto cílovou frekvencí se používají, pokud je uživatel nesoustředěný, roztěkaný, nervózní, při stresu, trémě. Při vhodném použití lze udržovat AVS přístrojem vrcholnou koncentraci bez známek únavy i několik hodin.

Stav uvolnění, dosažený při mozkové frekvenci 10-14 Hz je ideální pro učení takové látky, kterou je zapotřebí si posléze rychle vybavit, což je především konvenční školní látka a cizí jazyky. Mysl je zcela soustředěná (dovnitř), ale vědomí kriticky filtruje a správně třídí informace, ukládá je podle logického klíče. V tomto stavu přijímá člověk informace rychleji, a ve vysoké kvalitě – uvědomuje si souvislosti a správně přijaté informace řadí.

Stav hlubšího uvolnění, kterému odpovídá mozková frekvence 7-10 Hz, je vhodný na opakování látky nebo na učení učební látky z audionahrávek. Tomuto způsobu učení se též říká superlearning a často se využívá pro výuku jazyků (např. v jazykových školách).

Hypnagogické učení (nazývané též učení ve spánku) probíhá ve velmi hlubokém uvolnění (4-7 Hz, hladina theta), podobném hypnotickému stavu, blízkému spánku. Učení v tomto stavu je zcela specifické – nelze se vědomě soustředit, používá se proto téměř výhradně pro poslech audionahrávek. Je to jediný vhodný stav vědomí na tzv. programování mysli, tedy spíše než na učení vědomostí, tak na učení návyků . (Více zde.)

Zapamatování, kotvení informací: mozek disponuje funkcí, která se nazývá ,,uzrávání“ informací. Když člověk přijme informace, trvá mozku cca 24-48 hodin, než je plně utřídí, přiřadí k již uloženým souvisejícím informacím a ukotví do paměti. Významný vliv má na toto ukotvení velmi hluboké uvolnění (relaxace) a spánek. V těchto stavech totiž kotvení probíhá. Pokud mozku odepřete během následujících 24 hodin po učení hlubokou relaxaci nebo spánek, efektivita zapamatování klesne, až v řádech desítek procent. Proto se má učit ideálně odpoledne nebo večer – mozek se nezahltí dalšími informacemi a dobře uloží naučené. Proto se má po učení chvíli relaxovat (stačí 10-20 minut), aby se přijaté informace hned lépe zakotvily. Některé naše AVS přístroje obsahují speciální programy na ukotvení po učení.

Jednotlivé možnosti učení s našimi AVS přístroji

Koncentrace před učením: použijete AVS přístroj, a po jeho skončení se budete standartně učit.

Odstranění trémy: použijete příslušný program bezprostředně před zkouškou (vystoupením, prezentací). Je důležité použít jej těsně před akcí, protože účinek programu přetrvá zhruba 1 hodinu po použití. Může přetrvat i několik hodin, ale nemusí. Chce to několikrát vyzkoušet.

Stimulace při učení, způsob I.: použijete speciální brýle s otvory, takže se můžete současně učit (dívat se do knihy) i použít AVS přístroj. Takto se lze učit i několik hodin.

Stimulace při učení, způsob II.: použijete jen sluchátka, brýle ne. Stimulace bude méně účinnější (zhruba o 50-70%). Takto se lze učit i několik hodin.

Použití nahrávek cizího jazyka (superlearning): použijte AVS přístroj spolu s poslechem nahrávky cizího jazyka. Nezapomeňte však, že byste tuto nahrávku již měli znát z předchozího logického učení – jinak žádných velkých úspěchů nedosáhnete. Kurz pro samouky Magická angličtina nebo Magická němčina je koncipován i pro použití s AVS přístrojem.
Kotvení do paměti: použijete příslušný program až po skončení učení. Obecně platí, že použít krátký relaxační program po každém učení je velmi vhodné – působí to podobně.

Hypnagogické učení: použijete AVS přístroj spolu s poslechem audionahrávky – koupené nebo vámi zhotovené.

Další efekty našich AVS přístrojů pro duševní kondici

Uživatelé bývají příjemně překvapeni další efekty, například: zlepšením paměti, trvalým zvýšením koncentrace, zvýšením tvořivosti v myšlení, vyšší psychickou odolností, vymizením trémy. AVS stimulace trénuje mozkové buňky podobně jako posilování svaly a tím zlepšuje všechny kognitivní funkce. Při pravidelném používání slouží jako prevence i léčba chorob způsobených ,,stárnutím“ mozku nebo chorob, které negativně ovlivňují kvalitu mentálních procesů (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza).

Chuť do učení: jde o podpůrný účinek AVS přístroje, který se stal ovšem poměrně žádaným, jak ukázala praxe. Protože AVS přístroj dokáže přeladit náladu, umí většinou změnit nechuť (obavy, odkládaná povinnost apod.) na pozitivní přístup k učení. Používají se k tomu programy relaxační nebo programy na kreativitu nebo na zábavu.

Reference

Jsme sugestopedickou jazykovou školou, při výuce používáme superlearning. Proto používáme k navození uvolnění AVS přístroje. Naše škola působí od roku 1993 a má několik tisíc absolventů. Kromě velké efektivity v učení se cizímu jazyku, přičemž nasazení při učení je opravdu vysoké, si posluchači chválí také skutečnost, že jsou výrazně méně unaveni a cítí se dobře. Ani jeden z uchazečů neměl, na základě vlastní zkušenosti, k této metodě negativní připomínku.
PhDr. Jana Thurnerová, Vincenc Remeš, Jazykový klub Zlín

AVS přístroj jsem si pořídil pro výuku cizího jazyka. Učil jsem se několik let a vždy jsem dospěl do stádia, kdy mě učení přestalo bavit a nedokázal jsem toto překlenout. Když jsem začal psychowalkman používat, všechno se rázem změnilo. Během učení používám program ,,Zrychlené učení“ a vydržím u toho třeba 4 hodiny v kuse, což bylo dříve nemyslitelné. Zároveň jsem také začal používat program Vysoce pohotová tvořivost, kdy se mozek probudí, ostří vnímání a stimuluje kreativní myšlení. Používám ho před důležitým jednáním a velmi se mi osvědčil – věci, které se zdály neřešitelné, byly najednou hračkou. Jsem velmi nedůvěřivý člověk, ale funkce AVS je doslova něčím nadpřirozeným. Můžu všem velice doporučit, ale nikomu ho nevnucuji. Každý si na to musí přijít sám – kdo nezažije, neuvěří.
Milan Gottwald, Olomouc, finanční ředitel

Rostoucí množství experimentálních údajů i praktických léčebných zkušeností dokazuje, že metoda AVS je jedním z účinných terapeutických postupů u jedinců trpících LMD. Po použití AVS přístroje bylo porozované zvýšení IQ skóre, schopnosti číst, paměťové schopnosti, rychlost v matematických úlohách. Žáci byli také méně úzkostliví, méně závislí, lépe byli schopni ovládat vztek, zlepšila se jejich schopnost koncentrace a zvýšil zájem o učení. Účinky se projeví za krátkou dobu a přetrvávají dlouho po jejím ukončení.
MUDr. Peter Žigo, autor odborné příručky AVS technologie pro lékaře

Jsme specifická jazyková škola – opíráme se o tzv. superlearning. Potřebné hladiny uvolnění se dá dosáhnout i hrou, dýcháním, uvolňovacími technikami, ale s příchodem psychowalkmanů na český trh jsme je okamžitě začali využívat. Jejich efekt je obrovský. Považujeme je za převratnou pomůcku pro výuku, resp. pro jakoukoliv činnost vyžadující soustředění.
Jazyková škola RenaSchool, Opava

Na EEG jsou během používání AVS přístroje prokazovány žádoucí změny v aktivitě mozku ve smyslu zkvalitnění koncentrace (a relaxace).
MUDr. Dana Schafferová, neurologická ambulance, Pavel Ptáček, klinický psycholog

Uživatel AVS přístroje – Turková 3Kratší programy jsou praktické – stačí deset až patnáct minut a jsem přeladěna na učení, uklízení či odpočinek. Nejvíce využívám jako studentka VŠ programy na učení. Když jsem si AVS přístroj kupovala, ještě jsem nevěděla, že je to takový zázračný kus techniky. Nejdřív jsem nevěřila, ale předčil moje očekávání.
Hana Turková, Brno, 20 let, studentka VŠ

Po náročném dni si s AVS přístrojem odpočinu a zlepšila se mi i paměť – dokonce si pamatuji i některá telefonní čísla, která jsem nebyl schopen si zapamatovat.
Jiří Schincke, Obeciny, Zlín, manažer

Další reference zde.

K dispozici též článek: ,,Jak se učit s AVS přístrojem“ ZDE.

Jaký AVS přístroj je na učení nejvhodnější?

Žádný AVS přístroj neumožňuje naprosto všechny zde vyjmenované možnosti, resp. žádný přístroj nemá specifické programy pro všechny druhy učení. Nicméně je jednoduché využít i programy z jiných kategorií, probíhajících v potřebných frekvencích. A každý model obsahuje nějaké základní programy programy pro učení.  AVS přístroje ZDE.