Za změněné stavy vědomí se obecně považuje jakýkoliv stav, který se nějak vymyká běžnému stavu vědomí, tedy takovému stavu, který běžně prožíváme. Často jsou změněné stavy vědomí spojeny s mystikou, ezoterikou, ale není to jejich podstata a jen v části z nich se mohou odehrávat jevy, které mají s mystikou či ezoterikou spojitost. Kolem změněných stavů vědomí panuje mnoho mýtů, protože některé z nich jsou stále obtížně dostupné. Nejednotná je i laická terminologie. Napravujeme zde tyto nepřesnosti nebo omyly.

Změněné stavy vědomí lze nejjednodušším způsobem vysvětlit podle EEG – tedy vzorce mozkových vln. Mozek produkuje mozkové vlny v rozsahu 0,5 – 40 Hz, resp. více, až nad 100 Hz. Za běžný stav vědomí se přitom považuje tzv. hladina beta, tj. 12 Hz až cca 30-40 Hz. To je stav vědomí, který běžně zažíváme, pokud máme otevřené oči – pozornost je soustředěná ven, můžeme komunikovat, zapojovat pohybový aparát.

Mezi základní změněné stavy vědomí patří

Hluboká relaxace: mozkové vlny odpovídají pásmu theta a alfa, zhruba 4 až 12 Hz.

Případně se ještě vymezuje subtilnější stav vědomí, který se nazývá jako hypnotický spánek, trans, přístup k povědomí: mozkové vlny 4-7 Hz. Je navozován při hypnóze.

Spánek: 0,5 až 4 Hz

Poněkud nově se zařazuje stav převzatý ze sportu: Stav zóny – 12-15 Hz. Nicméně ten se shoduje s tzv. pásmem SMR, od něj se liší fyziologicky jen málo (podrobnosti ještě nejsou zcela prozkoumány), nicméně subjektivně, ve vrcholovém výkonu, má svůj význam. Stav zóny je pravděpodobně ještě mixován částí spektra mozkových vln, které se objevuje u vyššího stavu vědomí flow.

Někdy se uvádí i stav změněného vědomí Vrcholný výkon, ale ten bude spadat

Vyšší stavy vědomí

Flow – splynutí. Zcela sjednoceny jsou obě hemisféry, jde o harmonii splynutí emocí a intelektu. Pociťován je jako stav harmonické prázdnoty, je to pasivní stav. Udává se, že je sám o sobě základní hodnotou bytí. Tento stav je pociťován jako dokonalé štěstí, pochopení života a vyrovnanost se životem.

Awakened mind – probuzené vědomí, případně Awakened high-performance mind – probuzené výkonné vědomí. Tento stav je aktivní, vede a slouží k dosažení cíle. Můžeme si ho také představit jako nadstavbu flow-splynutí: teprve ze stavu dokonalé rovnováhy je možné podat maximální výkon. Vyznačuje se proto rovnováhou + mimořádně tvůrčím intelektem + schopností soustředit se v tomto stavu po neomezenou dobu – navíc se schopností ovládat a užívat soutředění vnější i vnitřní. Jde o nejvyšší vytrénovanost mysli: lidé v tomto stavu vědomí vůbec nemohou zakusit, co je stres a únava a pociťují jej tak, že plně ovládají svou mysl. Také bývá podmínkou nebo základem pro paranormální projevy ducha a mysli. Frekvence mozkových vln může dosahovat i více než 100 Hz.

Disociativní stav. Jde o paranormální jev, ke kterému zatím nemá věda vysvětlení. V tomto stavu se odlučuje mentální složka od tělesné. Jde sice o křehký proces, ale pro dotyčného zjevný. Odehrává se v úzkém pásmu vědomí hladiny theta (4-7 Hz) se slabě dávkovanou radiací alfa (8-12 Hz) a beta (12-20 Hz). EEG obraz tohoto stavu se příliš neliší od hypnotického stavu. Předpokladem k jeho dosažení je vytrénovanost mentální, ale i určité psychofyziologické předpoklady – dosud není známé jaké. Může trvat i desítky minut a je následován velmi intenzivním pocitem duševního i tělesného osvěžení. Mysl jej buď vůbec nezaznamená a pokud ano, tak jako zlomek sekundy, i když fyziologicky trvá desítky minut

OOBE. Je to podobný stav, ale od disociativního stavu se liší tím, že kromě odloučenosti mentálu a somatiky odpoutaný duch spontánně cestuje v prostoru a čase na různá konkrétní místa. Nazývá se to astrální cestování. Je ještě vzácnější než disociativní stav, poprvé o něm publikoval Robert A. Monroe. Psychotechnicky je OOBE stejný jako schopnost jasnovidectví.

Nic není tak jednoduché

Uvedený popis je velmi přesný, přesto nedokáže zachytit skutečný stav věci. Jednotlivé stavy vědomí se totiž z hlediska EEG obrazu dají zařadit do některého pásma vědomí, ale vždy jde o naměřenou většinu mozkových vln – například 10-13 Hz. Přitom zůstává skryto, i těm nejlepším vyšetřením, jaký podíl na daném stavu mají například minimální radiace dalších frekvencí, jak přesně a v jakém pořadí jsou a mají být složeny apod. Co když OOBE sestává s velmi jasných deseti různých radiací různých frekvencí? Navíc popisujeme tyto věci dvourozměrně, ale lidské vědomí, resp. stavy vědomí jsou ve skutečnosti trojrozměrné.

Je tedy nemožné popsat jednotlivé stavy vědomí detailně psychofyziologicky i z hlediska subjektivního vnímání. Proto je také normální, že někdo může zažít hluboké mystické stavy, aniž by se stav jeho mozku dal přesně zařadit do některého z uvedených stavů vědomí. Nicméně neznalosti nebrání tomu změněné stavy zažívat, pokoušet se je vědomě navodit a ovládat a využívat ke svému prospěchu.

Účinky – jak se tam ,,dostat“?

Základní změněné stavy vědomí, tj. hlubokou relaxaci, stav theta, spánek, stav Zóny lze do určité míry navodit autogenním způsobem, bez použití psychotechnologických přístrojů. Ale opravdu jen do určité míry, a spíše teoreticky. V praxi to vypadá spíše tak, že v případě ideálních podmínek vznikne hluboká relaxace a spánek, případně navození hladiny theta, spontánně – ovšem opravdu v případě ideálních podmínek, což není nijak často, a u někoho (kromě spánku) to může nastat naprosto vyjimečně. Kromě spontánního naladění se někteří lidé pokoušejí dostávat se do těchto stavů vědomě, zejména do hluboké relaxace nebo sportovci do stavu Zóny. Vyžaduje to však tolik tréninku, že v praxi je toho schopen běžně dosahovat málokdo.

Naproti tomu AVS přístroje nemají s navozením základních změněných stavů vědomí žádný problém. Hluboká relaxace a navození hlubokého kvalitního spánku patří k jejich hlavním účinkům – v hluboké relaxaci Vás udrží AVS přístroj třeba i hodiny. Stav theta je náročnější, ale pro AVS přístroj obdobně lehké. Pro stav Zóny je potřeba určitá průprava a metodika, nicméně s její pomocí udrží příslušný stav vědomí AVS přístroj dostatečně dlouhou dobu.

Vyšší změněné stavy vědomí. Pokud se chcete k vyšším stavům vědomí propracovat, do nějaké míry si je osvojit, tak musíte hodně trénovat. Ideálně autogenním způsobem i s AVS přístrojem. Bez něj to ale rozhodně nejde. Některé subtilnější stavy změněného vědomí člověk natrénuje bez většího vědomého volního úsilí – přijdou spontánně, pak je nějak intuitivně posiluje, i to je možné. Ale málokdy je nějak může řídit – při dobrých okolnostech přijdou, a někdy také ne, při horších okolnostech se do nich znovu nedostane. Takže trénink a rozhodně AVS přístroj: to je cesta k vyšším stavům vědomím. Dobře mentálně vytrénovaný člověk získává obrovské mentální možnosti, včetně paranormálních schopností a například schopností léčení sebe i jiných.

Jaký AVS přístroj vybrat?

Pokud se zajímáte o toto téma, nebude Vám konfekční model stačit. Potřebujete AVS přístroj, kde je dostatek vhodných programů – tedy k relaxaci, meditaci, programy se speciálními účinky a ideálně takový, kde můžete funkce i programy měnit, nastavovat. Takové AVS přístroje jsou (pouze u Galaxy): je to Relaxman, Laxman Basic a Laxman Premium.