AVS přístroj účinně eliminuje ADHD, ADD a různé poruchy školních dovedností

ADHD, někdy též ADDH (Attention deficit disorder with hyperaktivity) nebo též LMD (lehké mozkové dysfunkce – dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie a další), hyperaktivní syndrom, poruchy pozornosti, specifické poruchy školních dovedností, a přidružující se symptomy depresí, agresivního chování, apatie a další, se týkají asi 20-30% dětí a toto číslo stále narůstá.

Jedná se o soubor poruch, jejichž souhrnným jmenovatelem je oslabení centrální nervové soustavy (CNS). AVS přístroje významně posilují CNS zdravých i nemocných lidí, proto jsou velmi úspěšné i v řešení těchto potíží. Souhrně lze složitá diagnostika shrnout do pojmů ,,dítě se obtížně soustředí a učí, přestože objektivně je dostatečně inteligentní“.

Viditelné zlepšení se při dodržení správného postupu dostaví vždy. AVS přístroj zlepší kognitivní funkce, což se projeví zvýšeným výkonem ve čtení, pravopisu a aritmetice a behaviorální funkce (na škálách ADDES, IVAC) a zmenšením behaviorálních problémů jako jsou impulsivita a hyperaktivita.

Dále označujeme soubor těchto potíží jako ADHD.

Nové programy ,,Sada ADHD“ s vynikající účinností

byly vyvinuty v rámci unikátního českého Projektu ADHD – ZDE.

 

Jaké účinky lze očekávat?

1. Chybějící nervové spoje a odlišné stavby neuronových spojení

ADHD je zapříčiněna chybějícími mozkovými buňkami (neurony) v některých oblastech mozku nebo odchylkami ve stavbě neuronových spojení. Důležité je, že do ukončení vývoje mozku (13 let) lze vytvořit či přetvořit bezpečně nová neuronová spojení. Nová neuronová spojení vzniknou tak, když je uvedená část mozku stimulována k aktivitě. Jednoduše jakékoliv aktivitě, která uvedené buňky, resp. problémovou část mozku zaměstná. Jakékoliv učení, koncentrace, nebo procvičování paměti je ona potřebná aktivita, nicméně pro výraznější vznik nových nervových spojení u osob s LMD jsou tyto aktivity zcela nedostatečné.

AVS právě tuto aktivitu řeší: působení světelných a zvukových signálů prochází velmi účinně, komplexně a navíc synchronně (na jedné frekvenci) drahami mozku – všech nervových sítí a ,,dálnic“. Uvedená aktivita způsobí, že každá další buňka vybuzená tímto signálem musí odpovědět a přenáší jej dál. Je to velmi intenzivní fyziologická ,,masáž“ mozku, která aktivuje celý mozek ve vysoké míře. Dochází k tomu efektu, že buňky mají tendenci sílit = obnovovat, ,,oprašovat“ a udržovat současná spojení a neustále hledat a navazovat nová spojení. Je to podobný efekt jako na fyzické úrovni u svalů a trénink mozku pomocí AVS můžeme směle vysvětlit a přirovnat k tréninku svalů v posilovně. Během jednoho použití AVS přístroje proběhne mozkem minimálně stokrát více nervových vzruchů než v čase stráveném jakkoli jinak.

2. Snížený průtok krve mozkem (nedostatečné okysličování nervových buněk)

Děti s ADHD mají snížený průtok krve mozkem, takže mozkové buňky nejsou dostatečně okysličovány (a glukóza v předních oblastech mozku není dostatečně využívána). Ať už je příčina jakákoliv, je zřejmé, co nastane: nedostatečně okysličená buňka jednoduše řečeno ,,špatně“ pracuje, v nejkrajnějším případě odumírá.

Mozek je nejcitlivější část lidského organismu na zásobování kyslíkem, sám spotřebuje 4-6x více kyslíku než celý zbytek těla.

AVS stimulace aktivací mozkových buněk zajišťuje, že tyto jsou na sebe nuceny vázat větší množství krve, tím zvyšuje výrazně prokrvení mozku. V jednom z mnoha výzkumů na toto téma bylo změřeno, že po 30minutové audiovizuální stimulaci dochází ke zvýšení arteriální krve o celých 17%!

3. Odchylky v EEG mozku – zpožděný vývoj

Odchylky v EEG mozku jsou nejčastěji spojeny se zpožděným vývojem mozku – to je současně nejčastější primární příčina ADHD. Zjednodušeně lze říci, že během dětství teprve postupně zvyšuje svoji aktivitu. Jako byste ve sportovním autě zařazovali jednotlivé rychlostní stupně, přičemž první rychlostní stupeň je v období před porodem, druhý rychlostní stupeň 1-3 roky života, atd…

Mozek plodu v matce pracuje téměř výhradně na nejpomalejší frekvenci (tzv. hladině vědomí, delta: 0,5-3 Hz). Po narození začíná ubývat nejpomalejších vln a začínají se objevovat vlny hladiny theta (4-7 Hz). V roce a půl se začínají v některých částech mozku objevovat vlny hladiny alfa. Hladina beta, tedy hladina koncentrace, soustředění, se začíná objevovat mezi 10-15 rokem života a tehdy se také všechny vlnové délky srovnávají a vylaďují do souladu. V celém období se tedy vlny rychlejší (nejrychlejší je beta) objevují čím dál častěji na úkor vln pomalejších. Do deseti let věku se děti pohybují nejčastěji v alfě (8-11 Hz) a to velmi nestabilně.

Tento proces je zrání mozkové kůry (maturace). Je samozřejmě individuální a projevuje se tak, že vývoj (maturace) u dětí s LMD je pomalejší než je obvyklý průměr. Tyto děti také proto nejsou schopni při vysílání pomalých vln theta a alfa při absenci rychlejších vln koncentrace a soustředění (beta) a při současné ,,nezralosti“, tedy nevyrovnanosti mozku zvládat nároky učení a školní docházky vůbec. Konkrétně cca 70% dětí nastupuje do školy s perfektně pracujícím mozkem a asi 20% vykazuje zřetelné znaky LMD. Děti s poruchami učení se jednoduše řečeno pohybují v nižších frekvenčních pásmech, než by podle věku měly. Záznamy EEG nachází u dětí s LMD školního věku aktivitu, která odpovídá předškolnímu věku.

AVS řeší tento deficit opět zcela jednoduše a jednoznačně: dokáže zrání mozkové kůry nenásilně a zcela bezpečně urychlit. Princip je jednoduchý: AVS přístroj vysíláním konkrétní frekvence, na kterou se mozek sám naladí, příslušnou hladinu vědomí navodí. Pravidelné navozování potřebných hladin vědomí naučí mozek pohotovější reakci arousalu a díky jeho schopnosti učit se (opakovat opakující se postupy) sám začne mozkové vlny beta více produkovat i bez přístroje. AVS stimulace tedy urychlí zpomalené zrání mozkové kůry.

4. Asynchronizace částí mozku, především hemisfér

Ať již dojde k vysoké asynchronizaci (rozladění) mozku z jakéhokoliv důvodu (a tím nejčastějším je dnes stres), následky jsou vždy stejné, u dospělých i dětí: nevyrovnanost, labilita a snížený výkon mozku. Určitý stupeň asynchronizace (rozladění) mozku máme prakticky stále všichni – je velmi obtížné, dnes zatím ještě se současnými technickými prostředky nemožné zcela vyladit-sjednotit činnost mozku. Nicméně míra rozladěnosti může být různá. Například lidé, kteří zakusili náhlé dosažení vysoké synchronizace, popisují, že byli tímto zážitkem zcela ohromeni – zažívali stavy rozšířeného vědomí, kdy vnímali prostor i čas zcela jinak, či zažívali stav všeobjímající lásky k celému lidstvu, vesmíru a další různé stavy vědomí. Tím spíše, že každá hemisféra má na starosti jiný druh činnosti, je rychlá spolupráce mezi nimi velmi významným faktorem pro vnímání, myšlení, a vůbec jakémkoliv projevu včetně motoriky.

Vysoký stupeň synchronizace mozku má tyto důsledky: vnitřní vyrovnanost, odolnost vůči jakékoliv psychické zátěži (stresu, strachu, trémě, obavám, úzkosti), lepší paměť, učení, koncentrace, tvořivost, motorické schopnosti, schopnosti vnímání, vyšší IQ a EQ, zvýšené sebevědomí (!) a řadu dalších.

AVS využívá svého efektu sjednocení mozkových vln na základě vysílané jednotné frekvence. Princip je to jednoduchý a velmi účinný. AVS stimulace sjednocuje činnost mozku do jedné frekvence (ať už je jakákoli) a tím zlepšuje spolupráci levé i pravé hemisféry, přední i zadní, vrchní i spodní části mozku.

5. Deficit neurotransmiterů

Dorozumívání mezi mozkovými buňkami probíhá biochemicky prostřednictvím tzv. neurotransmiterů. Výzkum zjistil, že mozek jedinců s poruchou pozornosti nevyrábí dostatečné množství dopaminu, což je jeden z hlavních energetizérů mozkové činnosti. Hyperaktivní syndrom se vyznačuje nedostatkem serotoninu, neurotransmiteru zajišťujícího pocit pohody a zklidnění.

AVS stimulace zajišťuje optimální hodnoty neurotransmiterů v mozku. Například u serotoninu americké klinické výzkumy z let 1993-1995 prokázaly, že po jednom jediném použití AVS přístroje dochází ke zvýšení produkce serotoninu v průměru o 20-30%!

Reference

Rostoucí množství experimentálních údajů i praktických léčebných zkušeností dokazuje, že metoda audiovizuální stimulace je jedním z účinných terapeutických postupů u mnoha jedinců trpících lehkou mozkovou dysfunkcí. Po použití audiovizuální stimulace bylo pozorované zvýšení IQ skóre, schopnosti číst, paměťové schopnosti, rychlosti v matematických úlohách. Žáci byli také méně úzkostliví, méně závislí, lépe byli schopni ovládat vztek zlepšila se jejich schopnost koncentrace a zvýšil zájem o učení. Stimulace nemá dlouhotrvající závažné nežádoucí účinky. Je cenově poměrně nenáročná, účinky se projeví za krátkou dobu a přetrvávají dlouho po jejím ukončení.
MUDr. Peter Žigo, autor publikace ,,Metoda audiovizuální stimulace – relaxačně terapeutické přístroje ve zdraví a v nemoci, využití v klinické praxi

Používáme psychowalkman čtyři měsíce. Audiovizuální stimulace má při výuce obrovský význam.
Dětem se použití psychowalkmanu velmi líbí, přijímají jej všichni dobře. Pokud rodiče s dítětem používají AVS přístroj navíc doma, vždycky se to projeví na jeho zlepšení.
Učitelka paní Halaštová, základní škola B. Němcové v Přerově, kroužek dyslektických děti ve věku 11-12 let (druhý stupeň). Psychowalkman používá na doporučení paní Žádníkové z okresní pedagogicko-psychologické poradny v Přerově.

Jaký AVS přístroj je pro řešení ADHD nejvhodnější?

Zcela cíleně zaměřené výrobky jsou Sada ADHD a AVS přístroj Relaxman a AVS přístroj Laxman. Oboje můžete koupit ve výhodném balíčku (spolu s domácím biofeedback přístrojem Neuroset):

Výhodný balíček Relaxman (+ Sada ADHD + Neuroset)

Výhodný balíček Laxman (+ Sada ADHD + Neuroset)

 

Pro ostatní AVS přístroje platí:

Podstatné je, že většiny uvedených účinků pro řešení ADHD dosahuje AVS stimulace obecně jako celek, bez ohledu na druh programu: jakýkoliv program zvyšuje prokrvení, urychluje dozrávání mozku, sjednocuje hemisféry. Obecně platí postup využívat co nejvíce tzv. pásma SMR (senzomotorické rytmy), tj. programy s cílovou frekvencí 12-16 (i více – 18-22) Hz , ať už mají programy jakýkoliv původní účel. Programy s touto frekvencí zvyšují koncentraci, eliminují hladinu theta (která právě signalizuje nezralost mozku) a navozují hladinu beta1, zejména v čelním laloku. Důležitá je intenzita a pravidelnost používání: doporučené užívání je minimálně 3-4x týdně (stačí i kratší programy). Výsledky jsou přímo úměrné četnosti používání.

Jiné AVS přístroje tedy nebudou tak účinné a rychlé, s trvalostí účinků jako Relaxman a Laxman se sadou ADHD, ale lze je použít také.