Klient č. 1 (48letý podnikatel – časově náročné povolání)
Začínají u něj vznikat nové problémy, které by se daly shrnout pod globální pojem „únavový syndrom“. Obtíže, jsou typické pro exhaustivní neurozu. Referuje o neurčitých bolestech v zaujetí hlavy, tlaku na hrudníku, zažívacích obtížích a výrazně snížené sexuální aktivitě. Stěžuje si na poruchy spánku, má stále pocit nedostačivosti (má obavy, že nezvládne a nestihne všechny své úkoly), cítí se výrazně nesoustředěn, dochází k plynulému poklesu sebedůvěry a sebevědomí. Dříve klidný, vyrovnaný, nyní uvádí stavy předrážděnosti, někdy provázené slovní agresivitou a to i doma, což dříve nikdy nebývalo. Při rozhovoru neklidný, roztěkaný, nejistý. Důvod, který uvádí při příchodu do
ordinace, jsou jeho obavy, že ztroskotává v manželství, zároveň má stavy úzkosti a výrazný strach o své tělesné
zdraví. Objektivně byl somaticky vyšetřen u specialistů s naprosto negativním nálezem. Dříve i rekreačně sportoval, na což nyní nemá čas. Po provedení celkové slovní analýzy a při použití zpětné vazby jsem zjistil výrazné snížení rezervy sil, které v rámci podvědomí ovlivňují jeho psychosomatickou aktivitu. Po tomto vyhodnocení byla opakovaně s klientem provedena relaxační sezení a to až do theta spánkové aktivity a to vždy na dobu 30 minut od
nástupu relaxace. K upřesnění snad jenom tolik: kromě základního Hemi-syncu jsem použil k psychickému rozvolnění ještě paralelního překrývání zrychlenou aktivitou beta z vedlejšího zdroje. Oba Hemi-syncové sygnály byly podkresleny meditační hudbou typu OSHO.
Ve třetím a čtvrtém sezení, na závěr byla vždy provedena semihypnotické stimulace se zaměřením na zvýšení sebevědomí a koncentrace. Jednotlivá sezení byla prováděna vždy s týdenním odstupem. Po páté aplikaci již spontánně klient referuje o výrazném subjektivním zlepšením stavu. Jako prvá známka byla kladně hodnocena úprava spánku. Klient má i při závažných jednáních pocit, že „je nad věcí“. Věří si, že svá jednání, ať již obchodní nebo organizační, je schopen zdárně ukončit. A objektivně se mu to i daří. Nemá strach o své tělesné zdraví, zbavil se nepříjemných průvodních tělesných pocitů (bušení srdce, třes rukou, celkový pocit vnitřního chvění, pocení, svírání
na hrudi). I sex funguje normálně. Došlo k výraznému zkvalitnění vztahů uvnitř rodiny. Klient se naučil i hospodařit
se svou energetickou rezervou a neinvestovat energii „až do dna“. Naučil se odpočívat, výrazně více času věnuje své rodině. Je schopen odlišit problémy podstatné od problémů nepodstatných. Tím, že upravil i svoji životosprávu, tak do značné míry překonstruoval svůj hodnotový systém, který do návštěvy ordinace neměl vyjasněn.
Nyní dochází do ordinace nepravidelně, po předchozí telefonické dohodě. Zejména očekává-li obtížná či náročná jednání. To bývá 1x – 2x měsíčně. Vždy po absolvování „energetické relaxace“ se cítí velmi dobře, všechny úkoly, plynoucí z jeho profese, řeší nekřečovitě,
volně bez zbytečné tenze a tím i bez zbytečných energetických ztrát. Je tudíž v současné době psychosomaticky harmonizován k jeho i mé spokojenosti.

Klient č. 2 (student, ročník 1970)
Dříve pečlivý až perfekcionista, výborné výsledky při studiu. Náhle dochází k poklesu zájmu o okolí, ke ztrátě zájmu o záliby, k celkové ochablosti a neschopnosti soustředění. Při návštěvě v ordinaci je student rozpačitý, „sám sebe nechápe“, hovoří ve velice zpomaleném tempu. Ačkoli ví, že více času studiu věnovat nemohl, přesto si naprosto nedůvěřuje. Má dojem, že není schopen státnici absolvovat. Stěžuje se na potíže v oblasti výbavnosti paměti.
Při komunikaci je roztržitý, evidentně nesoustředěný, unavený, umdlený. V tělesné sféře převažují poruchy
spánku, svalové bolesti, zaujatost hlavy, nechutenství. Protože jsem sám byl přesvědčen, že student se velmi pečlivě ke zkoušce připravil, své síly přecenil a „přetáhl se“, rozhodl jsem se, že se pokusím relaxací s následnou stimulací koncentrace a sebevědomí, zrušil trémovou bariéru mezi analytickou a subdominantní hemisférou mozku. Zároveň jsem prováděl rekondici ve smyslu zvýšení pozitivního stavu energetické bilance.
Nejprve jsem aplikoval relaxaci, když jsem postupně převedl klienta až na hranici theta stavu a to na základním Hemi-syncovém přístroji. Po té co zpětná vazba signalizovala, že klientův spánkový stav – relaxace je stabilizována. Zavedl jsem stimulační impulsy ze druhého přístroje současně s cílem zlepšit koncentraci a sebedůvěru. Tato fáze trvala asi 35 minut. Po celou dobu jsem s klientem komunikoval sám, verbálně, přes paralelní mikrofon.

Protože jsem při analýze nezjistil krom hlubokého energetického defi citu a s tím spojené trémy (nadměrný pocit zodpovědnosti) žádné blokové mechanismy, zvolna jsem klienta navracel zpět k plnému spojení analytické mysli a podvědomí, čili do bdělého stavu. Postupoval jsem vcelku zvolna, asi 45 minut.
Při návratu plné bdělosti student referuje, že má pocit uvolnění a „že nějak“ z něho spadla úzkost a strach. Ale, a to zejména si sám uvědomuje, že nemá důvod proč zkoušku neudělat, protože má pocit že více času a péče přípravě na státnici již věnovat nemohl. Odchází evidentně uvolněný, odpočatější, soustředěný, klidný a subjektivně spokojený.
To bylo jednoho dne (pondělí) v červnu tohoto roku. Ve středu, tedy po dvou dnech (dle telefonického sdělení) složil zkoušku údajně nevídaným způsobem. Po té jsem byl spokojen i já.
Tento klient byl u mne pouze jedenkrát, protože návštěva svůj účel splnila. Je také fakt, že po jeho zkušenosti, kterou si nenechal pro sebe, se na mne obrací občas s prosbou o pomoc již více studentů. Tedy chci říci pouze tolik, že žádnému pomoc neodmítám, ale ani ho nenaučím to, co by se sám nenaučil on, nebo co by zanedbal. Mohu mu pomoci pouze tím, že se pokusím uvolnit nebo odstranit bariéry, které mu při energetickém vyčerpání ztěžují,
aby to, co se poctivě naučil, dovedl i uplatnit.