Mozek funguje na základě bioelektřiny a neustále v něm probíhají drobné elektrické výboje o určité frekvenci – rychlosti kmitání. Toto kmitání mozkových vln lze jednoduše změřit na EEG přístroji. Přitom každé frekvenci odpovídá jiný, přesně daný duševní a fyzický stav – ve spánku probíhá pomalá frekvence, při hluboké relaxaci středně rychlá frekvence, při vysokých duševních výkonech nebo ve stresu rychlá frekvence. Rychlost elektrické aktivity mozku se značí v Hz (hertz za sekundu) a rozděluje se pro zjednodušení do čtyř pásem, tzv. hladin vědomí.

Stručný výklad hladin vědomí

Hladina vědomíFrekvence mozkových vlnStav mysli a těla
beta14 a více Hzbdělost, aktivita
alfa8-13 Hzuvolnění
theta4-7 Hzvelmi hluboké uvolnění
delta0,5-3 Hzspánek

Hladiny vědomí objevil a popsal v roce 1926 německý psychiatr a neurolog Hans Berger.

Pokud nemůže člověk usnout, mozek se není momentálně schopen vyladit na požadovanou, v tomto případě pomalou frekvenci. Důvodů může být mnoho. Bez ohledu na konkrétní příčinu této momentální indispozice změní AVS přístroj frekvenci mozku z rychlé na pomalou – a uživatel automaticky usne. Přeladění frekvence je přitom pro mozek přirozené, protože stav spánku zná, jen není momentálně schopen jej navodit.

Princip AVS technologie funguje na základě jevu zvaného ,,efekt přeladění frekvence“, který objevil a popsal s několika týmy anglický neurofyziolog Gray Walter v letech 1935-52. Mozek se totiž automaticky ladí na frekvenci, která je smyslům nabídnuta. Mozek dokonce ani nepozná, zda je zdroj přírodní (například kmitající záblesky slunce mezi stromy) nebo umělá (AVS přístroj, rytmické zvuky továrních strojů apod.).

 

Vlastní zkušenost

Určitě tento princip znáte i z vlastní zkušenosti: pravidelné drkotání kol vlaku, které probíhá v pomalé frekvenci, přivádí většinu lidí ke spánku. Stejným principem Vás uspí AVS přístroj – samozřejmě rychleji a cíleněji. Obdobně možná znáte pozorování ohně ve tmě – problikávající plameny, tedy pulsující světlo navozují pomalejší, uklidňující frekvenci. Proto přináší mnoha lidem pohled do ohně zklidnění a příjemný stav. A kdo by neznal stroboskopická světla diskotéky – rychlý rytmus navozuje energii. Tyto poznatky jsou využívány lidstvem v mnoha podobách intuitivně už od roku 5000 let před naším letopočtem – například hrou na bubny, pohledem do plamenů svíček, ohně. Vědci například zjistili, že všechny přírodní národy, aniž se znaly, používali při hře na buben téměř výhradně určitou konkrétní frekvenci (4-7 Hz – hladina theta – velmi hluboké uvolnění). U šimpanzů bylo například zjištěno, že chodí kilometry daleko jen proto, aby pozorovali záblesky slunce na vodní hladině – pulsující světelné rytmy o určité frekvenci navozují psychosomatickou rovnováhu.

 

Jednotlivé hladiny vědomí – podrobný popis

Hladina beta (14 a více Hz)

je charakterizována menším či větším napětím a vydrážděním, je stavem vědomého soustředění se na vnější svět, akceschopnosti a připravenosti reagovat. V hladině beta se nacházíme převážnou část dne a jejích nejvyšších hodnot (nad 30 Hz – tzv. superbeta) dosahujeme při vysokém duševním výkonu nebo při vypjatých stresových situacích. Hladina beta se aktivuje vždy, když zapojíme do chodu pohybový aparát. Hladina beta představuje pro organismus vysoký výdaj energie.

Podrobnější rozdělení hladiny beta

  • nízká beta (13-16 Hz), tzv. pásmo SMR (senzo-motorické rytmy: uvolnění s vnější pozorností
  • střední beta (16-19 Hz): aktivita s vnější pozorností
  • vysoká beta, tzv. superbeta (20 a více Hz): vzrušení, napětí, úzkost, vrcholný výkon, podráždění

Poznámka: někdy se udává hladina gama jako pátá hladina vědomí (nad 35 Hz – extrémní zážitky, existenciální stavy). Nicméně většina odborných výkladů zůstává u původní koncepce – od 13 Hz výše = pouze beta.

Hladina alfa (8-13 Hz)

je stavem plné bdělosti bez jakéhokoli napětí, v němž se mozek nezabývá soustředěným myšlením. Tento bdělý odpočinek je doprovázen příjemnými a slastnými pocity v návaznosti na zvýšenou tvorbu přirozených opiátů (neurohormonů, z nichž nejznámější jsou endorfiny). Hladina alfa je žádoucí stav většiny známých meditací. Schopnost člověka navodit kdykoliv přítomnost vln alfa může v tradičních meditačních technikách znamenat 10 a více let poctivého tréninku. Setrvání v hladině alfa posiluje a regeneruje všechny životní funkce.
Při hodnotách 7,9 – 9,6 Hz mluvíme o tzv. superalfě. Tento stav až na výjimky vylučuje souběžnou přítomnost i rozvoj jakéhokoliv onemocnění. Dospělí lidé dosahují samovolně – bez tréninku – stavu superalfy jen sporadicky.

Hladina theta (4-7 Hz)

je částečným útlumem vědomí, kdy mozek nereaguje na smyslové podněty zvenčí. Dostáváme se do ní při nejhlubším uvolnění nebo ve spánku doprovázeném sny. Hladina theta (někdy nazývaná ,,trans“) znamená jediný přístup k našemu podvědomí. Vyznačuje se vybavováním si vzpomínek, především dávno zapomenutých (hluboko zasunutých). Snění ve stavu theta podporuje představivost a tvořivost. Navodit samovolně hladinu theta a setrvat v ní je velmi obtížné i pro velmi trénovaného člověka.

Schumannova rezonance – 7,83 Hz

Stav přesně na rozhraní těchto hladin alfa a theta (7,83 Hz) se nazývá Schumannova rezonance (pojmenovaná po anglickém fyzikovi) a má zvláštní magickou přitažlivost. Na této frekvenci totiž pulsuje i geomagnetické jádro Země. Předěl mezi hladinou vědomí a nevědomí (alfa a theta) právě na Schumannově frekvenci tedy není v žádném případě jev náhodný. Právě v této úrovni jsme s neobyčejnou lehkostí schopni porozumět všemu, co nám za plného vědomí není úplně jasné. V tomto stavu mysli například lehce nacházíme řešení problémů, se kterými si nevíme rady. Mnoho uživatelů popisuje tento stav jako napojení na celé lidstvo a planetu Země. Programy s Schumannovou rezonancí obsahuje většina našich AVS přístrojů.
Poznámka: v posledních letech se objevují zprávy, že se frekvence mozkového jádra (Schumannova rezonance) mění, resp. zvyšuje, a to až údajně na 10-11 Hz. Důsledkem je poté údajně větší nerovnováha v přírodě s negativními vlivy na člověka. Tyto informace však nejsou zatím nijak zásadně vědecky podložené.

Hladina delta (0,5-3 Hz)

je charakterizována naprostým útlumem všech mozkových funkcí – zažíváme ji ve spánku (beze snů). Během hlubokého bezesného spánku, kdy do ní vstupujeme, dochází k výrazné regeneraci všech životních funkcí a hromadění energetických rezerv.

 

Změna frekvence mozkových vln

Úžasný mechanismus přirozených biorytmů, tedy schopnost mozku navozovat a střídat hladiny vědomí podle potřeb organismu, dobře funguje ještě u malých, zdravých dětí do cca 7-10 let. Neomezují a nepřetěžují tento princip, proto usnou kdykoliv, kdy to organismus potřebuje, mají dost energie apod. Mimochodem: jim také nemůže AVS přístroj dát žádný zvláštní terapeutický přínos – není co napravovat.

Teprve později začne člověk tento úžasný princip přetěžovat a blokovat – vědomě i nevědomky. Přemáhání únavy, stres, nedostatečný spánek a odpočinek a mnoho dalších faktorů způsobuje, že mozek nemůže přirozeně využívat své možnosti. AVS přístroj vrací do přirozené rovnováhy tyto biorytmy.

 

Jak působí AVS přístroj

Za prvé působí akutně: navodí ihned příslušnou hladinu vědomí, které se organismu právě nedostává – právě tehdy, kdy mozek není schopen přirozeně daného stavu sám dosáhnout.
Za druhé pravidelným používáním navrací mozku schopnost lépe ovládat vlastní mechanismy a ten pak lépe sám o sobě (bez přístroje) dává pokyny k příslušným změnám stavu mysli a těla. Mozek trénuje a znovu si osvojí to, co především díky vlivům civilizační zátěže (např. stres, odpírání spánku, únava) zapomněl – navozovat a udržovat psychosomatickou rovnováhu. Do určité míry pak udrží tuto svojí schopnost i bez použití AVS přístroje.
Dobrým a častým příkladem tohoto principu je nechtěné usnutí při relaxačním programu. Když organismus potřebuje odpočívat a tuto potřebu jste předtím potlačili a dáte mozku AVS přístrojem doslova volnou ruku v jeho konání, tak spustil momentálně to nejpotřebnější – spánek.
Za třetí zvyšuje využitelnou kapacitu mozku a tím umožňuje zvyšovat duševní schopnosti, výkonnost, odolnost, vytrvalost, někdy až nad dosud známé hranice a možnosti. V této oblasti má AVS technologie ještě budoucnost dokonce před sebou.

 

Celkový přínos AVS technologie

Za ideálního stavu mozek střídá jednotlivé hladiny vědomí podle své potřeby, každá je totiž důležitá a jejich vhodné střídání je pojistka správného chodu důležitých životních funkcí – duševních i tělesných. Jinými slovy správný chod tohoto psychoneurofyziologického aparátu zajišťuje psychosomatickou rovnováhu – tedy mj. téměř dokonalé zdraví, vyrovnanou mysl. Když organismus potřebuje spánek, mozek se přeladí do hladiny delta (pomalé frekvence mozkových vln), což se projeví tak, že člověk usne. Když tělo potřebuje odpočívat, mozek dá pokyn k navození hladiny alfa (uvolnění).

K tomu, aby tento geniální systém dobře fungoval, potřebuje zásadní věc: nechat jej přirozeně fungovat, nezasahovat do něj: znamená to dopřát tělu a mysli to, co zrovna potřebuje. Například neodpírat spánek a odpočinek právě tehdy, když ho organismus potřebuje. Nebo poskytnout po prožitém stresu organismu adekvátní uvolnění (relaxaci).

Postupně dojde k tomu, že dosavadní rovnováha a tento systém přestává fungovat. Mozek ztrácí přirozenou schopnost navodit stav kvalitního, hlubokého spánku, když to tělo potřebuje (problémy se spánkem), navodit stav relaxace (neschopnost se hluboce uvolnit), odstranit stres (také neschopnost pravidelně se uvolňovat, relaxovat), navodit stav vrcholné koncentrace a desítky dalších ohrožených schopností. Uvedené případy jsou pouze viditelným vrcholkem ledovce – příčinou mnoha dalších poruch, zdravotních potíží, nekvality života, včetně vzniku závislostí, depresivních nálad i těch nejtěžších nemocí je nerespektování přirozené psychosomatické rovnováhy, kterou právě zaručuje systém hladin vědomí.

Nerespektujeme daná pravidla přírody, resp. správného fungování svého organismu. Psychoneurofyziologická soustava je přetěžována, omezována, dalo by se říci ,,nevhodně používána.“ Viditelným důsledkem tohoto jevu je plošný výskyt civilizačních nemocí ve většině populace: od neřešeného stresu počínaje, přes alergie až po nemoci kardiovaskulární. Jsme přetíženi, špatně spíme, neumíme vypnout, naplno odpočívat. Skryté důsledky tohoto jevu jsou ještě katastrofálnější – rychleji stárneme (přesto, že se průměrný věk prodlužuje) a rychleji a častěji onemocníme.

Návrat k přirozenému fungování organismu, znovuzavedení jeho přirozené psychosomatické rovnováhy, není v dnešním světě pro dospělého člověka bez mimořádně účinných postupů už asi zcela možný. Rozhodně ne jen přírodními prostředky. Hluboký a intenzivní odpočinek jednou týdně nebo měsíčně, nebo dokonce jednou za rok na dovolené na vrácení do stavu trvalé psychosomatické rovnováhy prostě nestačí.

Proto vznikla technologie AVS a proto je tak účinná: neřeší symptomy problémů a nemocí, ale samotnou příčinu. Vrací organismus do jeho přirozené psychosomatické rovnováhy. V této rovnováze si ostatně organismus poradí se všemi viry, nemocemi, stresem daleko lépe sám – navíc bez léků, stimulantů, cizorodých látek. Každodenně si to potvrzují sami uživatelé. AVS technologie je jedna z nejúčinnějších metod pro nastolení psychosomatické rovnováhy, kterou lidstvo za poslední desítky let vyvinulo.

Obecně jsou uživatelé překvapeni tím, nakolik rozličných účinků pociťují při pravidelném používání AVS přístroje, zejména relaxačních programů: od odstranění zánětů, po zlepšení zraku, vymizení alergií až po zvýšení sebevědomí. Vše souvisí s tím, že AVS přístroj komplexně a velmi účinně mění činnost mozku, který pak jako hlavní koordinátor organismu zlepšuje veškeré psychické i somatické procesy.